அவுஸ்திரேலியா தேர்தல் 2010

.
அடுத்த அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு 76 பாரளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுவதால் 3 சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் எந்தப்பிரதான கட்சிக்கு ஆதரவளிக்கிறார்களோ அந்தக்கட்சியே அடுத்த 3 வருடங்களுக்கு ஆட்சி புரியும்.


இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற வாக்கு விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.அவுஸ்திரேலியா
83.4% எண்ணப்பட்டது

கட்சி               % வாக்குகள்           வெற்றி மாற்றம்

லேபர்                  37.9                               72               -16
கோலிஷன்         44.2                               73                14
பசுமை                11.5                                 1                  1
மற்றவை             6.4                                 4                 1


நியூ சவுத் வேல்ஸ்
82.6% எண்ணப்பட்டது

கட்சி              % வாக்குகள்           வெற்றி     மாற்றம்

லேபர்                37.4                                    26             -4
கோலிஷன்        45.3                                   20               4
பசுமை                 9.9                                   0                0
மற்றவை            7.4                                    2               0விக்ரோரியா
82.0% எண்ணப்பட்டது

கட்சி               % வாக்குகள்            வெற்றி     மாற்றம்

லேபர்               42.5                                          22              1
கோலிஷன்      40.4                                         14             -2
பசுமை               12.3                                        1               1
மற்றவை           4.8                                          0                0குயின்ஸ்சிலாந்து
84.5% எண்ணப்பட்டது

கட்சி                 % வாக்குகள்           வெற்றி      மாற்றம்

லேபர்                  33.3                                  8                     -9
கோலிஷன்       48.0                                   21                      9
பசுமை                 10.8                                   0                     0
மற்றவை              8                                      1                      0


தெற்கு அவுஸ்திரேலியா
84.3% எண்ணப்பட்டது

கட்சி               % வாக்குகள்                வெற்றி      மாற்றம்

லேபர்               40.8                                     6                         0
கோலிஷன்      40.3                                      5                         0
பசுமை               11.8                                     0                         0 
மற்றவை             7.1                                    0                         0

மேற்கு அவுஸ்திரேலியா
  84.4% எண்ணப்பட்டது
 
கட்சி              % வாக்குகள்                       வெற்றி     மாற்றம்


லேபர்              31.1                                         3                     -2
கோலிஷன்     50.7                                         12                     2
பசுமை             13.0                                          0                     0
மற்றவை         5.2                                            0                     0ரஸ்மேனியா

91.2% எண்ணப்பட்டது

கட்சி                  % வாக்குகள்                       வெற்றி      மாற்றம்

லேபர்                       43.9                                        4                         -1
கோலிஷன்             33.4                                        0                           0
பசுமை                    17.0                                         0                           0
மற்றவை                 5.7                                          1                          1

ACT 

85.7% எண்ணப்பட்டது

கட்சி                       % வாக்குகள்                   வெற்றி           மாற்றம்

லேபர்                      45                                              2                          0
கோலிஷன்              35                                            0                           0 
பசுமை                       19                                           0                          0
மற்றவை                    1                                             0                           0


NT

78.6% எண்ணப்பட்டது

கட்சி                       % வாக்குகள்                   வெற்றி             மாற்றம்

லேபர்                      37.1                                            1                              -1
கோலிஷன்               41.6                                          1                               1
பசுமை                     12.8                                           0                               0
மற்றவை                  8.5                                            0                               0

No comments: