சிட்னியில் சைவமன்றம் நடாத்திய இராப்போசன விருந்து 2010

. படப்பிடிப்பு திரு ப. இராசேந்திரன்

 

படப்பிடிப்பு திரு ப. இராசேந்திரன்

1 comment:

kirrukan said...

சிட்னிமுருகா ...வன்னிமக்கள் பக்கமும் சிட்னிடமிழ்ஸின் கடைக்கண் பார்வை விழ அருள் புரியப்பா?