பண்பாட்டுப் பெட்டகம் நூல் வெளியீட்டு விழா


 

ஆன்மீகம் வருகிறது !  அருமைத் தமிழ் வருகிறது ! 

 சமூகத்தில் சிறந்துவிளங்கிய ஆளுமைகளும் வருகிறார் ! 

 48 தலைப்புகள்…. 322 பக்கங்கள்….
                     
  அத்தனையும் பெட்டகத்தினுள் !


No comments: