சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் நாதஸ்வர தவில் கச்சேரி

.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் சென்ற வாரம் இடம் பெற்ற நாதஸ்வர தவில் கச்சேரியில் இசைக் கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப் படும் காட்சி