பாராட்டு ! - எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா

.
      

                    ஆண்குழந்தை பெற்றெடுத்தால் 
                    அன்னைக்குப் பாராட்டு 
                     அப்பிள்ளை சபையேறின்
                     அப்பாக்குப் பாராட்டு 
                     அவன்சிறந்து விளங்கிவிடின்
                     அகிலமே பாராட்டும்
                     ஆதலால் பாராட்டு
                     அருமைமிகு பரிசன்றோ  !

                     குறள்தந்த வள்ளுவர்க்கு
                     குவலயத்தார் பாராட்டு
                     அவர்தந்த குறள்படிப்பார்
                     அனைவர்க்கும் பாராட்டு
                      எவர்மனமும் நோகாமல் 
                      ஏற்றமாய்க் கருத்துரைத்த
                      எங்கள்பிதா வள்ளுவர்க்கு
                      இதயத்தால் பாராட்டு !


                       பாரதியின் பாட்டுக்குப்
                       பலவிதத்தில் பாராட்டு
                       பாரதிரப் பலவற்றைப்
                       பாட்டாலே சொன்னதனால்
                       போரொக்கும் சொற்கொண்டு
                       போதனைகள் சொன்னதனால்
                        பாரிப்போ பாரதியைப்
                        பாராட்டி நிற்கிறது !


                        பக்திநிறை பாடல்தந்த
                        பாவலர்க்குப் பாராட்டு
                        பலகருத்தை உள்நுழைத்த
                        பாங்கினுக்குப் பாராட்டு
                         சத்தான இலக்கியமாய்
                         தமிழுக்குத் தந்ததனால்
                          தலைவணங்கிப் பாராட்டை
                          தான்வழங்கி நிற்போமே !

                         கவிகண்ண தாசனுக்குக்
                         காலமெலாம் பாராட்டு
                         காலமெலாம் பேசும்படி
                         கவியெழுதிக் குவித்தாரே
                         கன்னித் தமிழ்தன்னை
                         கையாண்ட திறம்கண்டு
                          கவியரசர் தமிழினுக்கு 
                          கண்ணியமாய் பாராட்டு !

                         பாராட்டுப் பலபெற்ற
                         பலதலைவர் இருந்தாலும்
                         பாரினிலே காந்தியைப்போல்
                         பார்ப்பதற்கு யாருமுண்டோ
                         பாருலகில் தர்மத்தால்
                         பலசெய்ய முடியுமென்று
                         பக்குவமாய் உணர்த்தியதால்
                         பாராட்டே அவரானார் !