ஓபன் தமிழர் கழகத்தின் மூத்தோர் வார நிகழ்வுகள்

.
ஓபன் தமிழர் கழகத்தினரால் நடாத்தப்பட்ட  மூத்தோர் வார நிகழ்வு   மருத்துவ கலந்துரையாடலாக இடம் பெற்றது . நிகழ்வில் இருந்து ஒரு சில படங்களை  காணலாம் .