இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் "பொங்கும் பூம்புனல்"

.
சுமார் 33 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது. கேட்டுப்பாருங்கள் பழைய நினைவுகளை மீட்டுப்பாருங்கள். புண்ணியன்