தமிழ் எழுத்தாளர் இணைய அகம் வாழ்த்துகிறது

.
கடல் கடந்து எம்மோடு இலக்கியத்தை வாரம் தோறும் பகிர்துகொள்ளும்
தமிழ் எழுத்தாளர் இணைய அகம் 6வது அகவையில் வாழ்த்துவது மகிழ்வே

No comments: