சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற வரலஷ்மி பூசை

.

1 comment:

Anonymous said...

வரலஷ்மி பூசை இப்பொழுது வியாபாரமயமாகிவிட்டது. இங்கு இருப்பவர்களுள் எத்தனைபேருக்கு இதன் அர்த்தம் புரியும்?