சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற கந்த சஷ்டி பூசை

 சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற கந்த  சஷ்டி  பூசை யையும்  முருகன் ஆலயத்திற்கு  வந்திருந்த அடியார்களில் ஒரு பகுதியினரையும் காணலாம்

1 ம் நாள்   2 ம் நாள்


3 ம் நாள்4 ம் நாள்

No comments: