சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற கேதாரகௌரி பூசை

.

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற கேதாரகௌரி பூசை யையும்  முருகன் ஆலயத்திற்கு 03.11.2013 அன்று வந்திருந்த அடியார்களில் ஒரு பகுதியினரையும் காணலாம்

No comments: