வண்ணை வைத்தீஸ்வரா கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழாநன்றி : தினக்குரல்


1 comment:

Thirunanthakumar said...

மிகச் சிறந்த தமிழ்க் கல்விமான்.
மாணிக்க இடைக்காடரும், கைலாசபதியும் சிறந்த இலகியவாதிகளாகத் திகழ்வதற்கு காரணமானவர் அமரர் நாகமுத்து
வாழ்க அவர் நாமம்
திருநந்தகுமார்