நானும் காற்றில் கத்தி வீசுகிறேன்

.நானும் காற்றில் கத்தி வீசுகிறேன்
யாரின் முகமூடி கிழிக்கவோ
திறந்த முகத்தில்
குத்தி கூர்பார்கவோ அல்ல

எமக்கான விளையாட்டு
காற்றில் கத்தி வீசுவது

என் தூரம் அறிந்தே வீசுகிறேன்
எல்லைக்கு உட்பட்டு

மழுங்கிய கத்தி கொண்டே
வீசுகிறேன்
காற்றை கிழிக்கும்
ஓசை எனக்கானதுகாற்றின் அறைகூவல் வீசட்டும்
மணலில் கத்தி சொருகி
நிலை கொண்டிருப்பேன்
அது ஓயும்வரை

ஒளி, ஒலி பிழை
இருக்கலாம்
காற்றை கிழிப்பதில்
இருக்கிறது விளையாட்டின்
வெற்றி எனக்கும்
பிரிகையில் காற்றுக்கும்

இதுவரை தோற்றாலும்
இது ஒரு விளையாட்டு
அவ்வளவே!
Nantri வலைப்போக்கன்