காவிரி ஆறும் கைகுத்து அரிசியும் வெள்ளையர் கையில்

.
பாடலைக் கேட்டுப்பாருங்கள்


1 comment:

SIVA said...

காவிரி ஆறும் கைக்குத்து அரிசியும் மட்டுமல்ல வேல் முருகா மாப்பழனி என்ற பக்திப்பாடல், இன்னும் பலபாடல்கள் வெள்ளையர்களால் பாடப்படுகின்றது. கறிபரவியதுபோல் இனி இசையும் பரவிவிடும்