வன்னி நம்பிக்கை ஆடைகள் விநியோகம் அறக்கட்டளையின் குட்னஸ் கிராமத்தின் இதய துடிப்பு வலுவூட்டல் மையம் ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு நவம்பர் 2023 & பளை NP ஜனவரி 2024

 வன்னி ஹோப் ஆடைகள் விநியோகம் FoG கிராமத்தின் இதய துடிப்பு


வலுவூட்டல் மையம்

ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு நவம்பர் 2023 & பளை NP ஜனவரி 2024.

இந்த ஆடைகளையும் வன்னியர்களையும் நன்கொடையாக வழங்கிய அனைத்து நன்கொடையாளர்களுக்கும் நன்றி

நம்பிக்கை மூட்டை கட்டல் குழு தொண்டர்கள்.

நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும் நமது பயணத்தைத் தொடரும்போது இணைந்திருப்போம்.

எங்கள் இலக்கை அடைய உதவுவதில் உங்கள் ஆதரவு முக்கியமானது. இருந்ததற்கு நன்றி

வன்னி நம்பிக்கையின் ஒரு அங்கம். ஒன்றாக, நாம் தொடர்ந்து உருவாக்க முடியும் வேறுபாடு.
Ranjan Sivagnanasundaram
Director/Public Officer
Vanni Hope Ltd
ABN: 19 614 675 231
www.vannihope.org.au
Mobile/Whatsapp: +61 428138232
Email: ranjan@vannihope.org.au
No comments: