சிட்னியில் 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ் [1 - 5 / 03 / 23]


 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகத்தார் மாண்புடன் நடாத்தும்
ஞான வேள்வி மற்றும் கம்பன் விழா போன்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகின்றார்.
அனைத்து இலக்கிய ஆர்வலர்களையும் அன்பு பாராட்டி அழைக்கின்றனர் கழகத்தினர்.
நன்றி.


No comments: