நிம்மதியும் கிடைத்துவிடும் - மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா .

.


image1.JPG
                         நித்திரையத்  தொலைக்கின்றோம்  
                               நிம்மதியை  இழக்கின்றோம் 
                         முத்தமிட   குழந்தைவந்தால் 
                                மூர்க்கமாய் நோக்குகிறோம் 
                         எத்தனையோ வழிகளிலே 
                                  சொத்துச்சேர்க்க விளைகின்றோம் 
                         என்றாலும் எம்மனதை 
                                  ஏன்மாற்ற விரும்பவில்லை 

                       பொய்பேசும்  கூட்டத்தை
                             மெய்யென்று  நம்புகிறோம்
                       பொறுப்பற்றார் நட்புதனை 
                               புகழென்றே எண்ணுகிறோம் 
                       புத்திசொல்லும் பெரியோரின்
                               பக்கம்செல்ல மறுக்கின்றோம்
                        இத்தனையும் பிழையென்று
                                 ஏன்மனது சொல்லவில்லை 

                      இறைபக்தி  மனமிருத்தி 
                           எம்மனதை  மாற்றிடுவோம்
                      நிறைவான குணமுடையார்
                              நெருக்கமதை ஏற்றிடுவோம்
                      குறைவான விடயங்களை
                              குழிதோண்டி புதைத்திடுவோம் 
                     நெறியுடனே நாம்வாழும்
                               நிம்மதியும் கிடைத்துவிடும் 
                             

No comments: