புன்நகை ! - ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


                 கழுத்தில் நகை போடலாம்
                       கையில் நகை போடலாம்
                  கண்ட  இடத்தில்  எல்லாம் 
                         காசால் நகை போடலாம் 
                   எங்கு நகை போட்டாலும் 
image1.JPG                       புன்நகையே பெரும் நகையே 
                   பொன் நகையை புறந்தள்ளி
                       புன் நகையே முன்னிற்கும் ! 

                பட்டம்  பல  பெற்றிடுவார்
                   பதவி  பல  வகித்திடுவார் 
               திட்டம் போட்டுச் சொத்துக்களை
                   சேர்த்து  நிற்பார்  பலவழியில் 
               எத்தனைதான் பெற்றும்  அவர்
                    புன்நகையை இழந்து நின்றால் 
               மொத்த உள்ள அவர்வாழ்வு 
                     முழுமை அற்றே போகுமன்றோ ! 

            சேதாரமில்லை செலவழிப்பு ஏதுமில்லை
                 ஆதாயம் என்று எண்ணி 
             அதிக பணம் இதற்குவேண்டாம் 
                     நாள் முழுக்க உழைத்தாலும்
             நல்ல சொத்துச் சேர்த்தாலும்
                      ஆள் முகத்தில் புன்னகையே
              அவர் சொத்தாய் ஆகுமன்றோ  ! 

           
 பிரசங்கம் பல செய்வார் 
                 பிறர் பார்க்கப் புன்னகையார்
            அறம் பற்றி பலவற்றை 
                  அடுக்கடுக்காய் எடுத்து உரைப்பார் 
            முகம் தன்னைக் கடுகடுப்பாய்
                  நாள் முழுக்க வைத்திருப்பார்
             நிலமீது இவர் வாழ்வு 
                 நிறைவாக இருக்க மாட்டா 

            என்ன நகை போட்டாலும் 
               எம் அழகைக் காட்டுதற்கு
            புன் நகையை  விட்டுவிட்டால்  
                 பொருந்தும்  நகை ஏதுமுண்டா 
           நல்ல நகை புன்னகையை 
                  நாம் என்றும் வைத்திருந்தால்
            நாம் வாழும் வாழ்வெமக்கு 
                  நன்றாக அமையும் அன்றோ ! 

           
               
              
 
No comments: