இறைவன்தான் சொல்ல வேண்டும் ! - ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


                 ஈழமென்னும் பெயரைச் சொன்னால் 
image1.JPG                            இதயம் நிறைந்து போகுதே
                 ஆளுகின்றார்  எண்ணம் மாறின்
                          அனைவர் வாழ்வும் சிறக்குமே
                  நாளும் மக்கள் வாழ்விலென்றும்
                          நன்மை விளைய வேண்டியே
                  வானில் உறையும் தேவன்தன்னை 
                             வரம்  கொடுக்க வேண்டுவோம் !

                    ஈழம்தன்னில் இயற்கை வளம் 
                         எங்கும் நிறைந்து இருக்குதே
                   ஆழக்கடல் சூழ்ந்து நின்று
                          அரணையாய் அமைந்து இருக்குதே 
                   வாழவெண்ணி மக்கள் எல்லாம்
                            நாளும் பொழுதும் உழைக்கிறார்
                    மக்கள் ஆட்சி மலரவேண்டி 
                             மனதில் எண்ணி நிற்கிறார்    !
   
                   செந்தமிழை பேசும் மக்கள் 
                        சிந்தை கலங்கி வாழ்கிறார் 
                   சிங்களத்தைப் போல தமிழும்
                           சிறந்து விளங்க நினைக்கிறார் 
                    மங்கலமாய் இரண்டு மொழியும்
                           வாழ்வில் இணைந்து நின்றிடின்
                     மாறுபட்ட   நிலைகள்  யாவும் 
                             கூறு பட்டுப் போகுமே    ! 

                 
                ஈழத்து நதிகள் எல்லாம் 
                    எவர் என்று பார்ப்பதில்லை 
               ஆழக் கடல் வளமும் 
                     அனைவருக்கும் உதவி நிற்கும் 
                இயற்கை அன்னை ஒருகாலும் 
                      இனம் பார்த்து நடப்பதில்லை 
               இங்குள்ள  சில பேரால்
                        இடர் எழுந்து வருகிறதே ! 

              இந்துமதம் புத்த மதம்
                   இஸ்லா மொடு கிரிஸ்தவமும் 
              சொந்தம் எனக் கொண்டுபலர் 
                       ஈழம் அதில் வாழ்கின்றார் 
              இம் மதத்து தத்துவங்கள் 
                    என்றும் பகை சொன்னதில்லை 
              ஏன் பகைகள் வருகிறதோ
                     இறைவன்தான் சொல்ல வேண்டும் ! 


          
           
                  
       No comments: