சிட்னி தமிழ் அறிவகத்தின் வசந்த மாலை 2017

.
சிட்னி தமிழ் அறிவகத்தின் வசந்த மாலை 2017 கடந்த March மாதம் 19 ம் திகதி இடம் பெற்றது. அதிலிருந்து ஒரு சில படங்களை கீழே பார்க்கலாம் .