துர்க்கை அம்மன் ஆலய இராப்போசன ஒன்றுகூடல் 11 12 2016

துர்க்கை அம்மன் ஆலய நிதி உதவி இராப்போசன ஒன்றுகூடல்  11 12 2016
6 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஆலய தமிழர் மண்டபத்தில் இடம் பெறுகின்றது.


No comments: