சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழா

.
நான்காம் நாள் விழா





மூன்றாம் நாள் விழா




இரண்டாம் நாள் விழா




முதலாம் நாள்





No comments: