சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழா

.
நான்காம் நாள் விழா

மூன்றாம் நாள் விழா
இரண்டாம் நாள் விழா
முதலாம் நாள்

No comments: