சைவ மன்றம் நடாத்தும் சைவசமய அறிவுத் திறன் தேர்வு - 2016

.

http://www.sydneymurugan.org.au/murugan2/index.php/downloads/publications/category/5-model-questions-and-answers


http://www.sydneymurugan.org.au/murugan2/index.php/component/acymailing/archive/view/listid-1-mailing-list/mailid-231-saiva-skills-assessment-2016?Itemid=106