செ.பாஸ்கரனின் முடிவுறாத முகாரி நூல் வெளியீடு


நேற்று 17 10 2015 இடம்பெற்ற செ.பாஸ்கரனின் முடிவுறாத முகாரி நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் நன்றி 

No comments: