சிட்னி சைவ மன்ற பரிசளிப்பு விழா

.
சிட்னி சைவ மன்றம நடாத்திய அறிவுப்போட்டி 2012    இல் பங்குபற்றி பரிசில்கள் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு சென்ற ஞாயிற்றுகிழமை பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டது . பரிசில்கள் பெ று ம் பிள்ளைகளை கீழே உள்ள  படங்களில்  காணலாம் .


No comments: