மரணத்தை வென்ற மாவீரர்களே


.


மரணத்தை வென்ற மாவீரர்களே
மனங்களில் வாழும் உங்கள் நினைவுகள்
மண்ணுள்ளவரை வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும்
விடியலைத் தேடிய கால்களின் தடங்களில்
நீங்களும் சேர்ந்தீர்கள்
வெந்து பொசுங்கிய தேசச் சுவட்டினில்
அங்கமும் ஆனீர்கள்
நீங்கள் எமக்காய் எழுந்தீர்கள்
எமக்காய் வீழ்ந்தீர்கள்
உங்கள் லட்சியம் புனிதமானது

ஆசிரியர் குழு 

No comments: