நூலகம் .org தொடர்பான அறிமுக கூட்டம் 1.6 .2011 புதன் கிழமை மாலை 7 .30   மணிக்கு Homebush Boys High school. மண்டபத்தில் நூலகம் தொடர்பான அறிமுக கூட்டம் ஒன்று இடம் பெற உள்ளது .ஆர்வம் உள்ளவர்களை கலந்து கொள்ளுமாறு அழைக்கின்றார்கள் . 

No comments: