சிட்னி சைவ மன்ற சமய அறிவுப் போட்டிகளின் பரிசளிப்பு விழாசிட்னி சைவ மன்றம் நடாத்திய சமய அறிவுப் போட்டிகளின் பரிசளிப்பு விழா சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை மே மாதம் 22 ம் திகதி நடைபெற்றது.


No comments: