25-06-2023 அன்று ஆனி திருமஞ்சனம், மாணிக்கவாசகர் குருபூஜை விழா மற்றும் திருவாசகம் முற்றோதல்

Aani Thirumanjanam

&

ManikkaVaachagar Guru Pooja Festival

& Thiruvachagam Mutrothal

on

Sunday the 25th of June 2023 "புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் 
    பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
    கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
    வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
    செல்லாஅ நின்றவித் தாவர சங்கமத்துள்
  
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்"Aani Uthiram or Aani Thirumanjanam, is an auspicious day in the Tamil Month of Aani (June -July) and is dedicated to Lord Nataraja (Shiva).  The festival is observed on the Uthiram Nakshatram day.  It is believed that Lord Nataraja gives darshan in the months Aani and Margazhi. The Lord’s form demonstrates his five-fold functions: creation, preservation, destruction, concealment and salvation.

 

Lord Shiva is the ‘Complete God’. In Hinduism, who is attributed as Mahadeva, the one who is ubiquitous but nowhere visible; who is the creator of Brahma, Vishnu and Indra; whom all the gods worship; who transcends all natural phenomenon (Prakriti) and the Absolute (Purusha); whom the Rishis who have arrived at truth contemplate; who is indestructible, supreme, the Brahman himself...

It is popularly believed that it was on Aani Uthiram day that Lord Shiva appeared before Sage Manikkavachakar under a Kurundai Tree and offered upadesha (advice). Sage Manikkavachakar is the author of Thiruvachakam.

At SVT, AANI THIRUMANJANAM and MANIKKAVACHAGAR GURU POOJA are being celebrated on Sunday the 25th June.

Programme:

8.30am: Abhishekam for Sri Natarajar & SivaGami

followed by Alankaram and MahaDeeparadhanai.

 

Abhishekam, alankaram and maha deeparadhana

for Niruthi Valampuri Ganapathy and Manikkavachagar

Thiruvachagam Mutrothal - திருவாசகம் முற்றோதல்

Chanting of selected Verses from Thirumurai one to Thirumurai Seven, Chanting of Thiruvachagam all 51 decades consisting of 658 songs followed by selected Verses from Thirumurai nine to twelve.

12:30 p.m.  Interval

01:00 p.m. Chating of   Thiruvachagam resumes.

Special Pooja for Manikkavachagar panchaloka idol and procession within Siva Temple complex followed by Maha deeparathana

All are welcome to participate and to chant Thiruvchagam (Book will be available)

 

Ritual Donation:

 

Abhishekam - $101 - Archana - $ 20

 

Garland Donation:

Lord Natarajar & Sivakami Malai - $135.

 

Devotees are invited to attend the Rituals and seek the Blessings of the Lord and Godess

 
 

No comments: