கூந்தல் - நாட்டிய கலாநிதி கார்த்திகா கணே சர்.

எமது தலை யில் இருக்கும் கூந்தல ோ எம் அழகை மே ம்படுத்துவது. ஆனால் தலை முடி அழகூட்டுபவை மட்டுமல்ல. தலை முடி தலை யை மட்டும், ஏன் எமது மூளை யை யும் தட்ப வெ ப்பத்தில் இருந்து காப்பாற்றுகிறது. இந்த தலை முடியில் தான் எத்தனை வகை எத்தனை நிறம். எம் ப ோன்ற ோரது முடி கருமை யானது .ஆனால் ஐர ோப்பிய வெ ள்ளை நிறத்தவர் தலை முடி செ ம்பட்டை நிறத்தை க ொண்டது. ஆனால் சீன இனத்தவர் தலை முடி சிறிது கூட சுருண்டு காணப்படும். ஆனால் ஆப்பிரிக்க கருப்பு இனத்தவர் தலை முடி கருமை யாக சுருண்டு சுருண்டு சுருள் கம்பி ப ோல் காட்சியளிக்கும். இவற்றிற்கு காரணம் உண்டு. தலை யில் இருந்து கூந்தல் வெ ளியே றும் துவாரம் சிறியதாக இருந்தால் அதிலிருந்து வெ ளியாகும் ப ொழுது கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு வளை ந்து நெ ளிந்து வருகிறது. இதுதான் சுருண்ட கூந்தலுக்கு காரணமாகின்றது. ஆனால் கூந்தல் வெ ளியே றும் துவாரம் பெ ரிதாக இருந்தால் கூந்தல் தங்கு தடை யின்றி வெ ளியே வருவதால் சுருள் அற்ற கூந்தல் வளர்கிறது. தலை யில் வளரும் கூந்தலுக்கும் எமது சமய சம்பிரதாயங்களுக்கு த ொடர்பு உண்டு. முகமதியர் தலை யில் உள்ள முடியை முற்றாக மழித்து தலை யில் த ொப்பி அணிய வே ண்டும் என்பது சமய வழக்கு. முகமதிய மதத்திற்கு எதிர்ப்பு தெ ரிவிக்கும் மதம் இந்தியாவில் த ோன்றிய சீக்கிய மத க ொள்கை யின்படி தலை யில் வளரும் கூந்தலை வெ ட்டக்கூடாது. ஆண்கள் முகச்சவரம் செ ய்து தாடி வளர்ப்பார்கள், ஆனால் தலை முடியை க ொண்டை யாக கட்டி அழகாக தலை ப்பாகை அணிவார்கள். பெ ரும்பாலான இந்து குடும்பங்களில் பிறந்த குழந்தை யின் தலை யில் இருக்கும் முதல் முடியை சம்பிரதாயமாக குலதெ ய்வ க ோயிலில் மழிப்பது சம்பிரதாயம். சில குடும்பங்களில் இது ஒரு விழாவாகவும் நடை பெ றுகிறது. பரந்து பட்ட இந்திய இந்துக்கள் மத்தியில் பல்வே று சமூகங்கள் பல்வே று சம்பிரதாயங்களை கடை ப்பிடிப்பது வழமை . சில சமூகத்தில் தந்தை யார் இறந்து விட்டால் சிரார்த்தம் முன் மகன்கள் தலை முடியை மழித்த விடுவதுண்டு. அதே ப ோன்று இறை பக்தியின் நிமித்தம் ஆண்டவனுக்கு ஆண்கள், பெ ண்கள் அழகிய கூந்தலை மழித்து காணிக்கை யாக செ லுத்தி பக்தி செ ய்வ ோரும் உண்டு. திருப்பதி வெ ங்கடாசலபதி க ோவிலில் தலை முடியை இறை ப ொருட்டு மழிப்பது பெ ரிய சம்பிரதாயமாகவே நடந்து வருகிறது. மற்ற எந்த க ோவில்களில் இல்லாத அளவு அதிகமான பக்தர்கள் திருப்பதி யாருக்கு தனது கூந்தலை சமர்ப்பிப்பது வழமை . இதற்கு காரணமாக ஒரு புராண கதை யும் உண்டு. திருப்பதி வெ ங்கடாசலபதியின் மறு பெ யர் பாலாஜி. பாலாஜிக்கும் மனை யாள் மகாலக்ஷ்மிக்கு சிறிய சச்சரவு. நம்ம வடுீ கள் ப ோல தான் புருஷன் ப ொண்டாட்டி சிறு சிறு சச்சரவு , உடனே க ோபம் க ொண்ட பாலாஜி மலை அடிவாரத்தில் அமர்ந்து விட்டார் , மனை யாளும் அவரை தே டி வரவில்லை . அவரை சுற்றி பாம்பு புற்று த ோன்றிவிட்டது அவர் 9இருந்த இடமே தெ ரியவில்லை அந்த வட்டாரத்தில் வாழ்ந்த ஒரு இடை யன் அந்த கரை யான் புற்றை ஒரு மண்வெ ட்டி க ொண்டு வெ ட்ட முற்பட்டுள்ளார். உள்ளே இருந்த பாலாஜியின் உடலில் இது பட்டு ரத்தம் பெ ருக ஆரம்பித்து விட்டது. உடனே பார்வதி அம்மை யார் த ோன்றி தனது அழகிய கூந்தலில் இருந்து ஒரு பகுதியை வெ ட்டி பாலாஜியின் வெ ட்டுண்ட இடத்திலே கட்டு ப ோட்டு இரத்தப் பெ ருக்கை நிறுத்திவிட்டாராம். உலக மாதா அன்பின் நிமித்தம் செ ய்த செ ய்கை யின் ஞாபகார்த்தமாக இன்றை ய பக்தர்கள் தமது கூந்தலை பாலாஜிக்கு அளித்து புளகாங்கிதம் அடை கின்றனர். அதனால் தான் வே று க ோவில்களில் காணாத அளவு பக்தக ோடிகள் திருப்பதி வெ ங்கடாசலபதிக்கு கூந்தலை காணிக்கை யாக செ லுத்துகின்றனர். இங்கு தினம் தினம் தலை யை மழிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகம். இவ்வாறு வரும் பக்தர்களின் கூந்தலை மழிக்க ஆயிரம் ஆண் நாவிதர்கள் நாற்பத்தை ந்து பெ ண் நாவிதர்கள் நே ரம் மணித்தியாலம் கணித்து த ொழில் பார்க்கிறார்கள். இந்த கூந்தல் மழிக்கும் இடத்தின் பெ யர் கல்யாண கர்த்தா. இவ்வாறு மழிக்கப்பட்ட கூந்தல்கள் பல வகை . சில கிராமத்து பெ ண்கள் அக்கறை எடுத்து வளர்த்த நீண்ட கூந்தலை ஆண்டவனுக்கு அரப்பணிக்கிறார்கள். இவ்வாறு வெ ட்டப்படும் கூந்தலுக்கு மே ற்குலக நாடுகளில் அம ோக மவுசு உண்டு. ஆஸ்கார் பரிசு பெ ற்ற பிரபல க ொலிவூட் சினிமா நடிகை சமந்தா ம ோட்டன் ப ோன்ற பணம் படை த்த நாகரீக நாரி மணிகள் இத்தகை ய கூந்தலுக்கு நிறை ந்த பணம் க ொடுத்து வாங்குகிறார்கள் இதற்கு காரணம் இந்திய கிராம பெ ண்கள் தலை முடியை மிகுந்த கவனம் எடுத்து வளர்க்கிறார்கள். இவர்கள் எந்த வகை சாயம ோ, இரசாயன சவர்க்கார வகை கள் தமது தலை யில் ப ோட விரும்புவதில்லை . அவர்கள் தலை முடி எந்த இரசாயனமும் பாவிக்காது வளர்ந்தது. சிட்னியில் ஐம்பது முதல் அறுபது செ ன்டிமீட்டர் நீளமான இந்திய தலை முடியின் விலை ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்து நானூறு ட ொலர் வரை விலை ப ோகிறது. இந்திய கிராம பெ ண்களின் நீண்ட கூந்தலுக்கு உலக சந்தை யில் மாசுபடாத, தூய்மை யான virgin hair என பெ யரிட்டுள்ளனர். இந்திய பெ ரும் கண்டத்தில் எண்பத்தை ந்து வதீமான ோர் வாழ்நாளிலே ஒரு தரமாவது தனது தலை முடியை மழிக்கிறார்கள். திருப்பதியில் மட்டும்மல்லாது வே று பல க ோயில்களில் இத்தகை ய முடியை இறக்கும் சம்பிரதாயம் உண்டு. ஆனால் இந்தியாவில் கூந்தலுக்கு குறை வே கிடை யாது. 2005ம் ஆண்டில் இந்திய கூந்தலை மே ற்கு நாடுகளுக்கு விற்பனை செ ய்ததால் பெ ற்ற பணம் 300 மில்லியன் டாலர். அறுபதுகளில் இந்திய கூந்தல் வியாபாரம் சர்வதே ச அரங்கில் பிரபலமாக இருந்தது. ஆனால் செ யற்கை முடி தயாரிப்புடன் அவை சரிவடை ந்து விட்டது. ஆனால் திரும்பவும் இயற்கை கூந்தலை யே ஐர ோப்பியர் விரும்புகிறார்கள். இயற்கை அழகுக்கு செ யற்கை ஈடாகுமா?. இந்தியாவில் பலதரப்பட்ட தலை முடி சே கரிக்கப்பட்டு சர்வதே ச அரங்கில் விலை ப ோகிறது. தலை யில் இருந்து உதிர்ந்து சீப்புடன் வரும் முடிwig.தயாரிக்கவும் ,ப ொம்மை களின் தலை முடியாகவும் பயன் பெ றுகிறது. தெ ன்க ொரிய நாடு ஆண்களின் வெ ட்டப்பட்ட சிறு தலை முடியை க ோட் தயாரிக்கும் ப ோது அதன் உள்ளே lining ஆக பயன்படுத்துகின்றனர். சிகை அலங்காரம் பின்பு பெ ருக்கி குப்பை கூடை யில் இருந்து பெ றப்படும் தலை முடியில் இருந்து மருந்து தயாரிக்கும் ஸ்தாபனங்கள் Amino Acid பெ ற்று , மருந்து தயாரிக்கிறார்கள். க ோவில்களிலும் சிகை அலங்கார நிலை யங்களில் இருந்தும் கழித்த தலை முடியிலிருந்து L.Eysteine எனப்படும் புரதம் பெ றப்படுகிறது. இந்த உணவு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எம் பெ ரியவர்கள் உண்ணும் உணவில் தலை முடியை கண்டால் மே லும் அதை உண்ணாது எழுந்து கை அலம்பி விடுவார்கள். இன்றை ய விஞ்ஞான யுகத்தில் தலை முடியே உணவாகிறதா?.

No comments: