உன் கடவுளும் என் கடவுளும்! (கவிதை) - ராஜ் குணநாயகம்

 .


உன் கடவுள்

உண்மையென்றால்

என் கடவுளும் உண்மைதான்

என் கடவுள்

பொய்யென்றால்

உன் கடவுளும்

பொய்தான்.

நம்பிக்கை

உண்டென்பதுவும்

இல்லையென்பதுவும்

அவரவர் நம்பிக்கை.

நிற்க!

உன் கடவுளும்

என் கடவுளும்

“யார் உண்மையானவர்

யார் பொய்யானவர்? “ என்று

தமக்குள் சண்டைபோட்டுக்கொண்டதாய்

இதுவரை யாரும் எழுதிவைத்ததாய்

நானும் அறியவில்லை.

அறியாத ஒன்றை

எவரோ சொல்லிவைத்ததை நம்பியே

அனைத்தும் அறிந்ததாய்

நானும் நீயும்தான்

சண்டைபோடுகிறோம்

அறியாமலே.

Nantri http://siragu.com/

No comments: