வேதனையும் சோதனையும் ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா


            வேதனைக்கும் சோதனைக்கும் 
                   காரணந்தான் என்னவென்று 
             வாதமிட்டு வாதமிட்டு 
                    வகையறியா நானிருந்தேன் 
            தலையெழுத்தாய் இருக்குமென்று
                   மனமெனக்கு சொல்லியது
            தலையெழுத்து மாற்றமுற
                  தண்டனிட்டேன் இறைவனிடம் ! 

              வேதனையில்  சோதனையில் 
                    சிக்குண்ட  மணிவாசகர் 
             காதலுடன் இறைவனது 
                    கழலினையே இறுகணைத்தார் 
              வேதனையால் சோதனையால்
                        வெகுண்டெழுந்து போகாமல் 
               நாதனது அருட்டிறத்தை
                        நயமுடனே எடுத்துரைத்தார்  ! 

               தலையெழுத்தால் தாக்குண்ட 
                      மார்க்கண்டு  எனுமடியார் 
                நிலைதளம்பா உறுதியுடன்
                        நிமலனையே சரண்புகுந்தார்
                வேதனையும் சோதனையும் 
                          விலகியங்கே ஓடிடவே 
                நாதனால் இளமையுடன்
                        வாழ்ந்தனரே  அடியவரும் ! 


              நந்தனெனும்  அடியவரும் 
                     நொந்துநின்றார் வாழ்வெல்லாம்
                சோதனையை வேதனையை 
                       சுகமெனவே பார்த்துநின்றார் 
                நந்தனது தலையெழுத்தை
                       நாதனருள்  மாற்றியதே 
                 தில்லையிலே நந்தனுக்கு
                        திருவருளும் கிட்டியதே ! 

             வேதனையச்  சோதனையை 
                  பாதையாய்  தேர்ந்தெடுத்து 
             வையத்துள் வாழ்வாங்கு 
                     வாழுதலே  வாழ்வாகும்
             தலையெழுத்தை எண்ணியெண்ணி
                     தானழுது என்னபயன் 
             நிலைபெற  நாம்வாழ்வதற்கு 
                      நிமலனையே சரண்புகுவோம் ! 
-->
1 comment:

karu&thevakie@gmail.com said...

நீங்கள் சொல்லுவது முற்றிலும் உண்மையேல்