அமர்ந்துவிட்டாய் உள்ளமெலாம் பாரதியே ! - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


               வறுமையிலே  உழன்றாலும் 
                   பெறுமதியாய்   கவிபடைத்தாய் 
               அறிவுறுத்தும் ஆவேசம்
                      அதுவேயுன் கவியாச்சே 
                  துணிவுடனே கருத்துரைத்தாய்
                       துவிண்டுவிடா உளங்கொண்டாய்
              புவிமீது வந்ததனால்
                       பொங்கிற்றே உணர்ச்சிவெள்ளம் !

                  பலமொழிகள் நீகற்றாய் 
                        பற்றுதலோ தமிழின்பால் 
                  தேமதுரத் தமிழென்று
                         தீர்க்கமாய் நீமொழிந்தாய் 
                   காதலுடன் தமிழணைத்தாய்
                           கற்கண்டாய் கவிதைதந்தாய்
                    ஆதலால் பாரதியே 
                         அமர்ந்துவிட்டாய் உள்ளமெலாம் ! 

                 பாப்பாக்குப்  பாட்டுரைத்தாய் 
                     படிப்பினைகள் அதில்நுழைத்தாய் 
                சாப்பாடு தனைறந்தாய்
                       சந்தமொடு சிந்துதந்தாய் 
                 ஏய்ப்பாரை எண்ணியெண்ணி
                        எறிகணையாய் கவிசொன்னாய்
                  ஆர்த்தெழுந்த உன்பாட்டால்
                          அனைவருமே விழித்தெழுந்தார் ! 

               பாஞ்சாலி சபதத்தால் 
                  பலவற்றை காட்டிநின்றாய்
              பதராக  இருப்பாரை 
                     விதையாக்க பலவுரைத்தாய்
              அழியாத உணர்வுகளை 
                    அள்ளித்தந்தாய் கவியாக 
               விழியாக தமிழ்த்தாய்க்கு
                     விளங்குகிறாய் பாரதியே ! 

No comments: