முதற்சங்க நூலாகிய மயனின் ஐந்திறம்-ஒரு அறிமுகம் - தமிழறிஞர் ஆகமவாரிதி முனைவர் சிவத்திரு சா.ப. சபாரத்தினம் சிவாசாரியார் அவர்களின் சிறப்புச் சொற்பொழிவு 27/12/2018

கீழ்க்காணும் நிகழ்வை உலகளாவிய ரீதியில் இலவசமாக ஜூம் (ZOOM) வழியாக அறிவித்திருப்பது வரவேற்புக்கும் பாராட்டுதல்களுக்கும் உரிய விடயம்.
 நேரடியாக சமூகமளிக்க இயலாதவர்கள்  ஜூம் (ZOOM)ல் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்.

No comments: