கழல்பணிந்து நிற்போமே ! - எம் .ஜெயராமசர்மா

image1.JPG               நலமான உடல்வேண்டும் 
                  நல்லகல்வி வரவேண்டும் 
              வளமான செல்வமெங்கள் 
                   வாழ்வினுக்கு வேண்டுமம்மா 
               விலைபோகா மனம்வேண்டும் 
                     வீண்பழிகள் அறவேண்டும் 
               நிலையான வாழ்வமைய 
                      நின்னருளை வேண்டுகின்றோம் ! 

             செல்வத்தைச் சேர்பதற்கு
                   சேராதவிடம் சேர்ந்து
             அல்லல்பட்டு அல்லல்பட்டு
                  அலைகின்றார் மாநிலத்தே 
             தொல்லுலகில் செல்வமதை
                     நல்லபடி சேர்ப்பதற்கு
              வல்லமையைக் கேட்டிடுவோம்
                     வரம்தருவாள் லட்சுமியும் !

             வீரமென்னும் பேராலே 
                 கோரம்மிங்கே நடக்கிறது 
            வீரத்தின் தூய்மையெலாம் 
                  விபரீதம் ஆகிறது 
            உடல்வீரம் உளவீரம் 
                 உண்மைவீரம் ஆவதற்கு 
             துர்க்கையது பாதமதை 
                  துணையெனவே பற்றிடுவோம் ! 


            கற்றறிந்த பெரியோர்கள் 
               கபடமுடன் நடக்கின்றார்
            கல்வியினைக் காசாக்கி
                  களங்கத்தை ஊட்டுகிறார்
            கற்றபடி நடக்காமல்
                 மற்றவரை வதைக்கின்றார்
             கல்விதரும் சரஸ்வதியே
                  காப்பாற்று கல்விதனை ! 

          அறிவில்லா வீரத்தால் 
               ஆவது ஒன்றுமில்லை
          ஆற்றலில்லா கல்வியினால்
                 ஆருக்கும் நன்மையில்லை
          கல்வியொடு வீரம்செல்வம்
               கைகோர்த்து நிற்பதற்கு 
          கருணைநிறை சக்திகளின்
                கழல்பணிந்து நிற்போமே !             
             
                
                
           
                No comments: