சிட்னி முருகன்(TSM) கலைகோலம் 2016

.
 29.05.16 சிட்னி முருகன்(TSM) கலைகோலம் 2016 மிக சிறப்பாக பௌமன் ஹால், BLACKTOWN மண்டபத்தில் நடைபெற்றது
அதில் இடம் பெற்ற நாடகம் , வீணை, நடன காட்சிகளை   காணலாம். பாராளுமன்ற அங்கத்தவர் சிறப்புரையும்  சிறப்பாக இருந்தது.