விழுதல் என்பது எழுகையே தொடர்

.
 உலக எழுத்தாளர்கள் இணைந்து எழுதும் பெருந் தொடரில்  திடீர்என ஏற்பட்ட தொழில்நுாட்பகோளாறு காரணமாகவும் கதை ஆசிரியர்களின்  கதையை இணைய எழுத்துரு மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாலும் விழுதல் என்பது எழுகையே   கதை தவிற்கமுடியாத காரணத்தால்  மீண்டும்  08.5.2015ல்  தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

No comments: