சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் புதுவருட தினம்

.

புதுவருட தினத்தன்று சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் நிறைந்து காணப்பட்டார்கள் . வழிபாட்டிற்கு வந்திருந்த மக்கள் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியை படங்களில் காணலாம் .


No comments: