சிட்னியில் உலகத் தமிழ் மாநாடு SEP 6,7,8 -2013

.
விபரங்களை அறிந்துகொள்ள எங்கள் இணையத்தளத்தை பாருங்கள்
பதிவுக் கட்டணம் $30 தனி நபர்  (மூன்று நாட்கள்);  மாணவர்கள் இலவசம்