சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற இசை நிகழ்ச்சி

.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற ஸ்ரீ அஸ்வின் ஸ்ரீகாந்தின் இசை நிகழ்ச்சி யின் சில படங்களை காணலாம்


படபிடிப்பு ஞானி
No comments: