சிறுவர்களுக்கான பாடல்கள்

.
1. சாய்ந்தாடுதல்சாய்ந்தா டம்மா சாய்ந்தாடு

சாயக் கிளiயே சாய்ந்தாடு

அன்னக் கிளiயே சாய்ந்தாடு

ஆவாரம் பூவே சாய்ந்தாடு

குத்து விளக்கே சாய்ந்தாடு

கோயில் புறாவே சாய்ந்தாடு

மயிலே குயிலே சாய்ந்தாடு

மாடப் புறாவே சாய்ந்தாடுசாய்ந்தா டம்மா சாய்ந்தாடு

தாமரைப்பூவே சாய்ந்தாடு

குத்து விளக்கே சாய்ந்தாடு

கோயிற் புறாவே சாய்ந்தாடு

பச்சைக்கிளiயே சாய்ந்தாடு

பவழக்கொடியே சாயந்தாடு

சோலைக் குயிலே சாய்ந்தாடு

சுந்தர மயிலே சாய்ந்தாடு

கண்ணே மணியே சாய்ந்தாடு

கற்பகக் கொடியே சாய்ந்தாடு

கட்டிக் கரும்பே சாய்ந்தாடு

கனியே பாலே சாய்ந்தாடு.2. கை வீசுதல்

கைவீ சம்மா கைவீசு

கடைக்குப் போகலாம் கைவீசு

மிட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு

மெதுவாய்த் தின்னலாம் கைவீசு

சொக்காய் வாங்கலாம் கைவீசு

சொகுசாய்ப் போடலாம் கைவீசுகைவீ சம்மா கைவீசு

கடைக்குப் போகலாம் கைவீசு

மிட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு

மெதுவாய்த் தின்னலாம் கைவீசு

அப்பம் வாங்கலாம் கைவீசு

அமர்ந்து தின்னலாம் கைவீசு

பூந்தி வாங்கலாம் கைவீசு

பொருந்தி யுண்ணலாம் கைவீசு

பழங்கள் வாங்கலாம் கைவீசு

பரிந்து புசிக்கலாம் கைவீசு

சொக்காய் வாங்கலாம் கைவீசு

சொகுசாய்ப் போடலாம் கைவீசு

கோயிலுக்குப் போகலாம் கைவீசு

கும்பிட்டு வரலாம் கைவீசு

தேரைப் பார்க்கலாம் கைவீசு

திரும்பி வரலாம் கைவீசு

கம்மல் வாங்கலாம் கைவீசு

காதில் மாட்டலாம் கைவீசு.3. தோள் வீசுதல்தோள்வீ சம்மா தோள்வீசு

சுந்தரக் கிளiயே தோள்வீசு

பச்சைக் கிளiயே தோள்வீசு

பவளக் கொடியே தோள்வீசு

திண்ணையின் கீழே தவழ்ந்து விளையாடும்

தேனே மணியே தோள்வீசு4. காக்காகாக்கா காக்கா

கண்ணுக்கு மை கொண்டுவா

குருவி குருவி

கொண்டைக்குப் பூக்கொண்டுவா

கிளiயே கிளiயே

கிண்ணத்தில் பால் கொண்டுவா

கொக்கே கொக்கே

குழந்தைத் தேன் கொண்டுவா

அப்பா முன்னே வாருங்கள்

அழாதே யென்று சொல்லுங்கள்

No comments: