இலக்கிய சந்திப்பு

.

3 comments:

Aum Muruga Society said...

Where is West Meat in Sydney?

மணிமேகலா said...

மன்னியுங்கள்! எழுத்துப் பிழை நிகழ்ந்து விட்டது. அது Westmead என இருந்திருக்க வேண்டும்.சுட்டிக் காட்டியமைக்கு நன்றி.

மணிமேகலா said...

மன்னியுங்கள்! எழுத்துப் பிழை நிகழ்ந்து விட்டது. அது Westmead என இருந்திருக்க வேண்டும்.சுட்டிக் காட்டியமைக்கு நன்றி.