சைவமன்றம் நடாத்தும் இராப்போசன விருந்து 2010

மனிதாபிமான நடவடிக்கைகளுக்கு  நிதி சேகரிப்பதற்காக  வருடா வருடம் சைவ மன்றத்தினால் நடாத்தப்படும்  இராப்போசன விருந்து இவ்வருடம் ஆகஸ்ட்  மாதம் ஏழாம் திகதி ஞாயிற்றுகிழமை இடம் பெற இருக்கிறது.

1 comment:

Anonymous said...

umm