தருமை ஆதீனம் நிகழ்த்தும் ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் குருபூசை விழா 2021 - திருவாசகம் முற்றோதல்

13/07/2021 செவ்வாய் காலை 10:00 மணி முதல் மலை 5:00 வரை - முழு விபரங்கட்கு இணைப்பினை பார்க்கவும்

 Zoom ID: 7657012318 Password:657687

You Tube: Dharmapuram Adheenam, Thiruvaiyaru.in

Facebook: Dharmapuram Adheenam

தருமை ஆதீன வானொலிhttps://dharumai.radioca.st/stream

No comments: