திருநாவுக்கரசர் (அப்பர்) குரு பூஜை விழா - ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஆலயம் ஹெலென்ஸ்பேர்க் -09/05/2021


பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல்போற்றி

ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்தபிரான் அடிபோற்றி

வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம்போற்றி

ஊழிமலி திருவாத வூரர்திருத்தாள் போற்றி

இடம்: சிவன் கோயில் வளாகம்

 காலை 8:30 மணி: நிருத்தி வலம்புரி கணபதிக்கு அபிஷேகம், அலங்கரம் மற்றும் மஹா தீபாரதனை , அதன்பின் மூலவர் மற்றும் திருநாவுக்கரசரின் பஞ்சலோக சிலைகளுக்கு அபிஷேகம் (அப்பர்) அப்பரின் தேவாரம் பாடுதல்.  
பிற்பகல் 12:30: சிவா வளாகத்திற்குள் அப்பரின் பஞ்சலோகா சிலை மற்றும் ஊர்வலத்திற்கான சிறப்பு பூஜை தொடர்ந்து மகா தீபரதனை.

No comments: