2020 தமிழ் உலகம் இழந்த கலை, இலக்கிய, பொருண்மிய, அரசியல் ஆளுமைகள்


இதில் ஈழம், இந்திய உள்ளிட்ட 38 இழப்புகளைப் பதிவு செய்திருக்கிறேன்.
காணொளி அளவு 2.37 நிமிடங்கள் என்றாலும் இந்தத் திரட்டுக்காக 5 மணி நேர உழைப்புத் தேவையாய் இருந்தது.No comments: