கொடுத்து வரும் தண்டனையே கொரோ நோவாய் வந்திருக்கு ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


                           இயற்கை யெனும் பெருமரணை
                           நொருக்கி நிற்கும் வகையினிலே
                            எடுத்து வரும் பொருத்தமிலா
                            முயற்சி யெலாம் பெருகுவதால்
                            இயற்கை அது சீற்றமுற்று
                            எல்லை இலா வகையினிலே
                            கொடுத்து வரும் தண்டனையே
                            கொரோ நோவாய் வந்திருக்கு   !

                            இயற்கை யெனும் பெருவரத்தை
                            புறக்கணிக்க பல வகையில் 
                            செயற்கை எனும் வழியினிலே
                            இறக்கை கட்டி பறந்ததனால்
                            பயன் உடைய அத்தனையும்
                            பயன் அற்ற தெனும்மாயை
                            உலகினிலே வந் வந்தமைந்து 
                            உலகை இப்போ உலுக்கிறதே  !


                            விஞ்ஞானம் எனும் பெயரால்
                            விந்தை பல விளைந்ததுவே 
                            அளவுக்கு மிஞ்சி விடில்
                            அவை அனைத்தும் ஆபத்தே 
                            எஞ் ஞான்றும் விஞ்ஞானம்
                            உதவிவிடும் எனும் எண்ணம்
                            மண்ணுள்ளார் மன மேறி
                            மரண வாசல் பார்க்கின்றார் !

                            
செயற்கை தனைச் சேர்க்கின்ற
                            செயல் களைய முன்வருவோம்
                            இயற்கை தனை இறுகணைக்க
                            இதயம் அதை திறந்திடுவோம்
                            அவசரமாய் நாம் அனைத்தும்
                            ஆக்கி விடும் மனநிலையை
                            அகற்றி நிற்க எண்ணிவிடின்
                             அகிலம் அதைக் காத்திடலாம் ! 

No comments: