அலமந்தே நிற்கின்றார் ! - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா


          காரானாய் ககனமதில் 
image1.JPG                நீரானாய் நீள்தரையில்
          பார்மீது உனைக்காணா
                பலரிப்போ தவிக்கின்றார்
          மோர்விற்கும் ஆச்சியரை
                 கண்டுவிட முடியவில்லை
           பீர்விற்கும் கடைகளைத்தான்
                    காணுகிறோம் தெருவெல்லாம்  !

               பயிருக்கு உயிர்கொடுத்தாய்
                       பசிபோக்க  துணையானாய்
               பாலோடும் நீகலந்தாய்
                      பழச்சாறாய் வெளியும்வந்தாய் 
               நிலவாராய்ச்சி செய்கின்றார்
                        நினைத்தேடி அலைகின்றார் 
                நிறம்நிறமாய் நீமாறி 
                      நிற்கின்றாய் குடிவகையாய்  !

               அரசுகட்டில் அமர்வதற்கு 
                     அடிப்படையாய் நீயமைந்தாய் 
              அரசியலார் உன்பெயரால் 
                       ஆட்சியினைத் தொடருகிறார் 
              அவரமர துணைநின்ற
                      அப்பாவி மக்களெலாம் 
               அருந்துதற்கு உனைக்காணா
                     அலமந்தே நிற்கின்றார்  !


            அக்கால அரசுகளோ 
                குளம்வெட்டி  உனைக்காத்தார் 
           இக்கால அரசுகளோ 
                   உனைவைத்தே வாழுகிறார் 
            விவசாயம் உனைக்காணா
                  வீணாகிப் போகிறது 
             வீணாகிப் போகுமுனை
                    விவசாயம் கேட்கிறதே !


                ஆறாக    ஓடுகிறாய் 
                    அருவியாய்  கொட்டுகிறாய் 
              சிவனாரின் தலையிருந்தும்
                     சீறியே பாய்கின்றாய் 
               குடிப்பதற்கு உனைக்காணா
                      குழந்தைகளே தவிக்கின்றார்
               குடிவகையாய் உனைமாற்றி
                       குவிக்கின்றார் பணத்தையெங்கும் !                


No comments: