ஹெலென்ஸ்பேர்க் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஆலய சிவமஹோத்சவம் 23/02/2019 - 06/03/2019
கோவிலில் தற்போதுநடைபெற்று கொண்டிருக்கும்   சிவமஹோத்சவத்தில்  ஓதுவார் திரு ரஜூபதி சிவலிங்கம் கலந்து கொண்டுள்ளார்.
No comments: