பார்சிறக்க வாழ்ந்திடுவோம் ! - ( எம். ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )                             கடவுள்   பக்தி    தனையின்று 
                                  காசைக்  கொண்டு  பார்க்கின்றார்
                             கடவுள்   பக்தி   என்றுசொல்லி
                                     கழுத்தை  அறுத்துக்  கொல்லுகின்றார்
                             கடவுள்  பக்தி எனும்பெயரால்
                                        கற்பை  விலை  பேசுகிறார்
                               கடவுள்  பக்தி  எனுமுணர்வை 
                                         கருத்தில் கொள்ளா  இருக்கின்றார்  ! 

                                 குரு  பக்தி   நாட்டிலிப்போ 
                                         குன்றிப்  போய்  இருக்கிறது
                                 குரு   கூட   இப்போது 
                                           குறை  கொண்டே  உலவுகிறார்
                                  நல்ல   குரு   வாய்த்துவிடின் 
                                           நம்  எண்ணம்  உயர்ந்துவிடும் 
                                  நல்ல  குரு  ஆசிபெற்று 
                                           நாம்  வாழ்வோம்  சிறப்புடனே  !                               அன்னை  தந்தை பக்தியின்று 
                                     அருகி   வரப்   பார்க்கிறது 
                              அன்னை  தந்தை  வார்த்தைக்கே
                                       அர்த்தம்  இன்றிப்  போகிறது 
                               அன்னை தந்தை எமக்கெல்லாம்
                                         அதிக  சுமை  என்கின்றார்
                                அக்கருத்தை துடைத்து  விட்டு 
                                         அன்னை தந்தை தாழ்பணிவோம் ! 
    
                                 நாட்டுப்   பக்தி   இப்போது 
                                      ஏட்டில்  மட்டும்  இருக்கிறது 
                                  நாட்டு  நலம்  எனுமெண்ணம்
                                         நாவில் மட்டும்  இருக்கிறது 
                                  நாட்டைப்  பற்றி  நினையாதார்
                                           வீட்டைப்  பற்றி  நினைக்காரே 
                                   நாட்டை  என்றும் தாயெனவே
                                            நாம் பக்தி  செலித்திடுவோம் ! 
                         
                                     பக்தி  எனும்   போதினிலே 
                                          பக்குவம்தான்  முதன்மை பெறும்
                                     பக்தி   என்று   எண்ணுகையில் 
                                             பரந்த  மனம்  எழவேண்டும் 
                                      பக்தி  எனும்  பாதையிலே 
                                               பண்பு  வந்து  நிற்கவேணும் 
                                       பக்தி  செய்து  நாமென்றும் 
                                                பார் சிறக்க  வாழ்ந்திடுவோம்  ! 

image1.JPG


No comments: